shopping-cart 0
Chưa có sản phẩm trong giỏ!

 

Giao dịch thương mại điện tử Acehomecentershop.com mong muốn đem lại một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng. Chúng tôi nhận thấy khách hàng sử dụng giao dịch thương mại điện tử để mua sắm nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình.

E-commerce exchange Acehomecentershop.com wants to bring a trustworthy, economical and consumer-understanding online shopping utility. We realize that customers use e-commerce exchange to shop, but not everyone is eager to share their personal information.

Chúng tôi, ACE Home Center, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi mua sắm tại sàn giao dịch thương mại điện tử Acehomecentershop.com

We, ACE Home Center, respect customers' privacy and commit to protect their personal information when customers trust us to provide personal information to us when shopping at e-commerce platform Acehomecentershop.com

Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại giao dịch thương mại điện tử Acehomecentershop.com

This is the principle when accessing privacy and personal information at Acehomecentershop.com e-commerce exchange.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này bao gồm các nội dung:

This Privacy Policy includes the following:

1. Sự Chấp Thuận (Approval)

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng giao dịch thương mại điện tử Acehomecentershop.com bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này.

By giving us your personal information, using the Acehomecentershop.com e-commerce platform, you have agreed that your personal information will be collected and used as set forth in this Policy

Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào.

If you do not agree to this Policy, please stop providing us with any personal information and/or using the rights stated in Section 7 below. We reserve the right to amend, supplement to improve this Policy at any time.

 

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

We encourage you to regularly review this Personal Information Privacy Policy for the latest updates to ensure you know and execute the right to manage your personal information.

                                                                             
2. Mục Đích Thu Thập (Purpose of Collection)

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

We collect personal information only needed for the purposes of:

Orders: to process any matters relating to your order

Account Maintenance: to create and maintain your account with us, including the loyalty programs or bonus programs associated with your account

Consumer Service, Customer Care Service: includes responses to your requests, complaints and responses

Personalization: We can combine the collected data to get a more complete view of a consumer and thereby enable us to better serve with stronger personalization in all aspects, including but not limited to:

To improve and personalize your experience on Acehomecentershop.com e-commerce platform

To improve facilities and services, adjust them to meet personalized needs and come up with new service ideas

           To serve you with introduction, advertisements tailored to your interests.

Security: for purposes of preventing activities that destroy customer user accounts or activities that impersonate customers.

As required by law: depending on the provisions of the law from time to time, we can collect, store and provide at the request of the competent state agency.

3. Phạm Vi Thu Thập (Scope of Collection)

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

We collect your personal information when:

You provide us directly: It is the personal information you provide us, which is mainly done on the Acehomecentershop.com e-commerce exchange including:

Họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập, tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

Full name, email, phone number, address, account login information including any information needed to set up account such as login username, password, ID/address and security question/answer.

You interact with us: We use cookies and other tracking technologies to collect certain information when you interact on the Acehomecentershop.com e-commerce platform.

From other legitimate sources: We may collect personal information from other legitimate sources.

4. Thời Gian Lưu Trữ (Storage time)

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Acehomecentershop.com

Personal information of customers will be stored until customers request to cancel or customers log in and perform cancellation by themselves. In all cases, personal information of customers will be kept confidentially on Acehomecentershop.com's servers.


5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng No Sharing of Customer Personal Information

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

We will not provide your personal information to any third party, except for some necessary activities below:

Partners are the ones that provide services to us in relation to order execution and are limited to necessary information as well as application of the regulations to ensure the security, confidentiality of personal information.

We may use service from a third-party service provider to perform certain activities related to Acehomecentershop.com e-commerce platform and this third party can then access to or process personal information in the course of providing those services. We require these third parties to comply with all relevant personal information protection regulations and security requirements regarding personal information.

Affiliate, co-executing, outsourcing programs stated in Section 2 are subject to personal information confidentiality requirements at all times.

Legal Requirements: We may disclose personal information if it is required by law and such disclosure is reasonably necessary to comply with legal processes

Transfer of business (if any): in the event of a wholly or partial merger or consolidation with another company, the buyer will have access to information stored and maintained by us, including personal information.

6. An Toàn Dữ Liệu (Data Safety)

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

We always make efforts to keep our customers' personal information secure, and we have taken many security methods, including:

Safety in operational environments: we store customers’ personal information in a secure operating environment and can only be accessed by employees, representatives, and service providers on a must know basis. We comply with industry standards and laws in the privacy of customers' personal information.

In case the information server is attacked by hacker resulting in the loss of customer personal data, we will be responsible for reporting the incident to the authorities for timely investigation and let our customers know.

Payment information: is kept confidential by industry standards.

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân (Customers’ Rights Regarding Personal Information)
 
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Customers have the right to provide us with personal information and can change that decision at any time. Customers have the right to check, update, and correct their personal information by logging into their account and correcting personal information or by asking us to do this.

8. Thông Tin Liên Hệ (Contact Information)
 
Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trang Liên Hệ

If you have any question about this Policy or our actual collection and management of personal information, please contact us via the Contact Us page.

 

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin (Information Collection and Management Unit)
 
Acehomecentershop.com trực thuộc Công Ty CP Vina Homeshop

Acehomecentershop.com directly under Vina Homeshop Joint Stock Company

Trụ Sở Chính: Lầu 4, Trung tâm Thương mại Vạn Hạnh – 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh. 

Head Office: 4th floor, Van Hanh Mall - 11 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh.

10. Hiệu Lực (Validity of Policy)

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/03/2021.

This Privacy Policy is effective from March 1st, 2021.

 

 

policies_icon_1.png
Miễn phí giao hàng

Nhận hàng trong vòng 3 ngày

policies_icon_2.png
Quà tặng

Nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn

policies_icon_3.png
Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm đã dược kiểm định

policies_icon_4.png
HOTLINE: 1900633304

Dịch vụ hỗ trợ bạn 24/7

×
×
Bạn vừa thêm Giầy cao gót Valentino 07 vào giỏ
Hiện đang có 3 sản phẩm trong giỏ hàng
SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
bell image
Những sản phẩm mới, đừng bỏ lỡ!